Voľby do Rady CVČ

Vážení rodičia,

končí sa funkčné obdobie členov Rady školského zariadenia pri CVČ, Orgovánová 5, Košice. Voľby zákonných zástupcov členov ZÚ do RŠZ sa budú konať v rámci podujatia Zamykanie rieky Hornád, ktoré sa uskutoční 26.9.2020 (sobota) od 13:00hod. na Lodenici v mestskom Parku Anička. V prípade Vášho záujmu o kandidatúru - nám napíšte do 23.9.2020 na adresu cvc@cvckosice.sk  tieto údaje: svoje meno záujmový útvar, ktorý bude navštevovať Vaše dieťa v školskom roku 2020/2021.

Ďakujeme za Váš záujem. Tešíme sa na spoluprácu.

Rada školského zariadenia CVČ

Poslanie, úlohy a zloženie sú vymedzené v §24 a v §25 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Rada školského zariadenia

RŠZ je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti z pohľadu problematiky ŠZ.

Školská rada centra voľného času pozostáva z pedagogických a nepedagogických zamestnancov CVČ a poslancov mesta Košice.