Často kladené otázky

Koľko zaplatím za záujmový útvar (krúžok) ?

Cena závisí od miesta trvalého pobytu, veku záujemcu a toho, koľko krúžkov navštevuje. Podrobný rozpis poplatkov nájdete v tomto dokumente.

Môžem sa na záujmový útvar prihlásiť aj v priebehu školského roka?

Na záujmový útvar (krúžok) je možné sa prihlásiť kedykoľvek v priebehu školského roka.

Ak sa prihlásim na záujmový útvar napr. v marci, zaplatím za celý rok? Poplatok sa uhrádza za jeden kalendárny mesiac (vždy do 15. dňa príslušného mesiaca).

Sú záujmové útvary (krúžky) určené len deťom?

Ponúkame záujmové útvary pre rôzne vekové skupiny, najčastejši pre deti od 5 do 15 rokov. Presné informácie nájdete tu. Dospelým odporúčame našu klubovú činnosť, informácie nájdete tu.

Ponúkate len záujmové útvary (krúžky)?

V našom CVČ ponúkame okrem iného aj materské kluby, posilňovne, prázdninovú činnosť, organizovanie narodeninových osláv, programy v planetáriu a ďalšie príležitostné podujatia pre verejnosť. Presnejšie informácie nájdete v časti aktuality.

Môžeme sa zúčastniť podujatí pre školy i keď nie sme škola?

Podujatia pre školy sú určené všetkým organizovaným skupinám, teda napríklad i domovom sociálnych služieb, firmám, detským domovom, či organizovaným skupinám verejnosti.

Kde si môžem objednať narodeninovú oslavu?

Všetky informácie k narodeninovým oslavám nájdete tu.

Aké vstupné sa platia za podujatia?

Všetky poplatky nájdete v nasledujúcej tabuľke podľa usmernenia k poplatkom v danom školskom roku.

 

 

Názov príležitostnej aktivity

Výška poplatku

Rozsah aktivity

Aktivity pre školské a iné skupiny

max. 30 účastníkov

1€ / osoba – škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1,50 €/ osoba – školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

do 2 hodín ,

každá ďalšia začatá dvojhodinovka sa považuje za novú aktivitu

Vzdelávacie programy pre školy

0,50€ / osoba - osoba – škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1 €/ osoba – školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

jedno  podujatie

Planetárium- skupina

 

1€ / osoba

škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1,50 €/ osoba

školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

jedno  podujatie – podujatie sa uskutoční iba pri počte minimálne 10 účastníkov

Planetárium - verejnosť

1 €/ deti od 3 do 15 rokov

2 € /  dospelá osoba

jedno  podujatie – podujatie sa uskutoční iba pri počte minimálne 8 účastníkov

Aktivity v divadelných sálach Divadelné predstavenie

Koncert

Kultúrne vystúpenie

50 € - škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

+ generálka zdarma

100€  - školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

+ generálka 20 € / 2 hodiny

do 2 hodín

za každú začatú ďalšiu hodinu :

10 € - škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

20 € - školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

Iné aktivity  realizované mimo divadelenej sály  / workshop, beseda.../nad 30 osôb

20 € - škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

40€  - školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

 

do 2 hodín

za každú začatú ďalšiu hodinu :

5 € - škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

10 € - školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

Klub posilňovania

Klub posilňovania

20 € / osoba permanentka

2,50 € / osoba

jeden mesiac

jednorazový vstup

Iné klubové činnosti – hudobné skupiny, aerobic, Slniečko...

10 €/ osoba permanentka

10 vstupov

Narodeninová párty

2 €/osoba – člen CVČ

3,00 € / osoba - nečlen

2 hodiny

Noc v CVČ

3,50 €/ osoba- člen CVČ

5,00 € / osoba

jedno  podujatie

Aktivity pre verejnosť

0,50 €/ deti od 3 do 15 rokov

1€/ osoba dospelá osoba

Jedno podujatie

Súťaže naše aj iných vyhlasovateľov – z oblasti školstva : MŠVVaŠ

0,50€ / osoba - osoba – škola alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1 €/ osoba

osoba

školy alebo subjekty iných zriaďovateľov

jedno  podujatie

Tábory, výlety, súťaže, aktivity s inými nákladmi ako sú bežné náklady

Podľa rozsahu poskytnutých služieb. Viď propozície

jedno podujatie