Priestory CVČ

Základnou ponukou voľnočasových aktivít sú činnosti založené na záume detí a mládeže. Vedenie detí a mládeže v CVČ smeruje k naplňovaniu ich voľného času aa tým aj rozvíjaniu a usmerňovaniu záujmov. Túto činnosť realizujeme v záujmových útvaroch aj otvorených kluboch.

Centrum voľného  času má 7 elokovaných pracovísk. Činnosť v podobe záujmových útvarov a rôznych podujatí a aktivít prebieha na každom našom pracovisku.

Záujmové útvary

Záujmové útvary vedú vychovávatelia a nadšenci, ktorí so svojej záujmovej oblasti dosahujú pekné úspechy a svojim nadšením dokážu strhnúť aj svjich čenov.

Podujatia pre verejnosť

Prioritou je neustále skvalitňovať úroveň ponúkaných služieb a foriem činností a tým pozitívne ovlyvňovať deti a mládež, podporovať entuziazmus a aktivity mladých ľudí v mladežníckom parlamente.

Planetárium

Naďalej chceme rozvíjať pracoviská do krásy, spokojnosti a zmysluplne prežitého voľného času, aby deťom nadobudnuté poznatky priniesli uplatnenie aj v ďalšom živote.

Aktivity pre školy a školské zariadenia

Centrum voľného času vytvára podmienky aj pre príležitostné aktvity,oslovuje účastníkov, ponúka výchovno-vzdelávacie aktivity pre školské kolektívy na rozvoj environmentálnych postojov a esteticko - tvorivých zručností. Vyhlasuje vlastné súťaže, organizuje programy a projekty zamerané na rozvoj záujmov.