Zamestnanci centra voľného času

Riaditeľka CVČ

PaedDr. Alena Mocná (0918 320 631)

EP Popradská 86, Košice - 055/ 641 14 11

Emailový kontakt: cvc@cvckosice.sk

Vedenie CVČ

RNDr.Helena Labovská (0911 873 169) záujmové útvary (krúžky)

Mgr.Denisa Drimáková (0917 484 862) príležitostná činnosť ako napr. nar.oslavy, súťaže, planetárium ...

Ing.Jaroslava Kastelovičová (0911 389 189) prázdninová činnosť, externé záujmové útvary (krúžky)

Hospodársko - ekonomické oddelenie CVČ

Ing.Ingrid Novotná (0918 621 359 ) ekonómka

Ing.Martina Schreiberová (0917 823 920 ) hospodárka

Zoltán Kuta  (0917 171 050) správca budov, doprava

Erika Dorková (0915 696 606) správa majetku

Pedagogickí zamestnanci CVČ

Miroslava Balušeskulová

Mgr.Antónia Brostlová

Ivan Čepek

Mgr.Michaela Dovicová

RNDr.Jana Drábiková

Mgr.Jana Ferenc (0918 683 816 ) koordinátorka EP Kórejská 1, Košice

Jan Garbar

Mgr.Monika Gramatová

Mgr.Ágnes Hornyak (0918 683 815) koordinátorka EP Starozagorská 8, Košice

Ing.Eva Jenčušová

Mgr.Viktória Jurenová

Ing.Peter Kaňuk

Viktória Kiktavá Štefaniková DiS.Art (0918 621 360 ) koordinátorka EP Juhoslovanská 2, Košice

Miroslav Krbaťa

Mgr.Júlia Krenická

RNDr.Marián Labovský (0918 683 818) koordinátor "Centra mládeže" EP Nižná úvrať 26, Košice

Mgr.Lucia Lyková

Bc.Vanda Malejčíková

Bc.Ján Matiáš

Mgr.Nikola Mikolajová (0918 683 817) koordinátorka EP Charkovská 1, Košice 

Ľudmila Mrázová (0918 807 163) klubová činnosť, podujatia v spolupráci, koordinátorka EP Popradská 86, Košice

Mgr. Pavol Novotný (0918 683 819) koordinátor pracoviska Orgovánová 5, Košice 

Mgr.Martina Šamudovská

Ing.Jana Šimčáková, PhD.

Mgr.Janka Štefániková

Martina Tajtáková

Andrea Tilková (0911 660 015) služ. t.č. pre olympiády, športové súťaže a súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR

Zodpovedná osoba

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej právv centre voľného času podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne: