Záujmové útvary

Čiastočná úhrada nákladov za záujmový útvar (krúžok)

Odporúčame čiastočnú úhradu nákladov zaplatiť v týchto splátkach

1 splátka – pri zápise je potrebné uhradiť okamžite september 4€/mesiac, alebo 11€/mesiac

2.splátka - október - december 2018 - zaplatené najneskôr do 15.októbra 2018

3.splátka január – jún 2019 -zaplatené najneskôr do 15.januára 2019

Čiastočnú úhradu nákladov je možné zabezpečiť

1. bankovým prevodom na číslo účtu (odporúčame) SK28 5600 0000 0004 9561 4003

Variabilný symbol je kód záujmového útvaru, ktorý dostanete od vedúceho ZÚ.

Poznámka pre prijímateľa: meno dieťaťa, variabilný symbol krúžku

2. hotovosťou v hlavnej pokladni CVČ (Popradská 86, Košice)

podľa stránkových hodín: Streda : 10,00 – 13,00 14,00 – 18,00

                                     Štvrtok : 7,30 - 12,00 13,00 – 15,30

3. poštovou poukážkou - dostanete od vedúceho krúžku

Podľa usmernenia p.riaditeľky CVČ na tento školský rok je potrebné, aby každá úhrada bola vykonaná vždy do 15. dňa v mesiaci. Ak sa tak nestane, dieťa sa nebude môcť zúčastniť činnosti v krúžku. Čiastočná úhrada nákladov za daný mesiac, v ktorom dieťa odhlasujete, sa nevracia. Za ostatné mesiace je možné vrátiť úhradu iba v prípade, že zákonný zástupca doručí písomnú odhlášku a v prípade preplatku aj písomnú žiadosť na vrátenie finančných prostriedkov.

V prípade ak je dieťa v hmotnej núdzi, je možné, aby zákonný zástupca podal žiadosť na odpustenie čiastočnej úhrady a v prípade 3 a viac školopovinných detí aj žiadosť na zníženie čiastočnej úhrady na daný školský rok. Každú žiadosť je možné podať pre každé dieťa iba na jeden krúžok!