Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Centrum voľného času

Sídlo: Orgovánová 5, Košice

Štatutárny zástupca: PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka

Centrum voľného času, Orgovánová 5 v Košiciach je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Verejné obstarávanie 2013 

Archív verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie

Elektronické trhovisko