Vzhľadom na zmenu legislatívy a školského semaforu MŠVVaŠ SR zo dňa 25.02.2022 vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke.

Záujmové útvary budú prebiehať od 28.02.2022

 • prezenčne bez obmedzenia

Naďalej nie je nutné organizovať mimoškolské aktivity v režime OTP, avšak na základe rozhodnutia ministra je nutné preukazovať sa potvrdením o bezpríznakovosti a odporúčané využívanie samotestov pred účasťou na aktivitách. V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej činnosti dieťaťa. Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu na záujmovú činnosť 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky. Po príchode na záujmový útvar je pedagogický zamestnanec povinný s členmi absolvovať dezinfekciu rúk. Na utieranie rúk sa použijú jednorazové papierové utierky (nie vlastný uterák).

Pred resp. po záujmovej činnosti bude priestor pre realizáciu (učebňa, herňa, šatňa) dezinfikovaný. Športové a pohybové záujmové útvary môžu členovia absolvovať bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Prekrytie horných dýchacích ciest

Všetci zamestnanci a návštevníci CVČ sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Pri výskyte vírusu covid 19 v záujmovom útvare budú informovaní zákonní zástupcovia detí kvôli sledovaniu príznakov. Záujmový útvar sa neuzatvára.

Financie

Čiastočná úhrada nákladov na záujmovú činnosť bude hradená iba pri účasti dieťaťa na záujmovom útvare. Za daný mesiac je čiastočná úhrada nákladov na ZÚ nenávratná. Výška týchto poplatkov je určená usmernením k poplatkom v CVČ na školský rok 2021/2022.

Iná činnosť CVČ

 • Posilňovňa bude pre verejnosť otvorená s obmedzeným počtom 10 účastníkov.
 • Činnosť klubov bude postupne obnovená od 14.3.2022. Umožnené budú iba platby jednorazových vstupov.
 • Planetárium bude pre verejnosť sprístupnené bez obmedzenia počtu.
 • Súťaže organizované poverením OÚ Košice budú prebiehať podľa príslušných pokynov a opatrení.
 • Hromadné podujatia sa riadia platnými vyhláškami ÚVZ SR.

Pedagogickí zamestnanci

 • Zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v priestoroch CVČ nastupujú do práce najneskôr 15 minút pred jeho začiatkom a svoj príchod na recepcii pracoviska alebo v dochádzkovom termináli.
 • Pri každom nástupe do práce pri vstupe do budovy je zamestnanec povinný dezinfikovať si ruky.
 • Ak sa u zamestnanca CVČ objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa CVČ a opustí CVČ v najkratšom možnom čase s použitím respirátora.
 • Zamestnanci CVČ budú vykonávať prácu na pracovisku pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Pedagogický zamestnanec nosí respirátor všade vo vnútorných priestoroch CVČ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Pedagogickí zamestnanci CVČ v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozostupy medzi deťmi pri výchovno-vzdelávacom procese a v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina zabezpečujú časté a intenzívne vetranie.
 • Pedagogickí zamestnanci sú povinní pred začatím každej záujmovej činnosti zaevidovať prítomnosť detí na záujmovom útvare v triednej knihe ZÚ a dbať na evidovanie kontaktných údajov zákonného zástupcu dieťaťa.

Nepedagogickí zamestnanci

Každý zamestnanec CVČ má možnosť použiť antigénový test pre svoju potrebu. Po prerušení dochádzky zamestnanca do zamestnania na viac ako 3 dni je povinný každý zamestnanec vyplniť potvrdenie o bezpríznakovosti.

Návštevníci CVČ

 1. Po príchode do budovy je návštevník povinný mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a absolvovať dezinfekciu rúk.
 2. Návštevník CVČ je povinný pri vstupe do CVČ vypísať potvrdenie o bezpríznakovosti.

Ďakujem za pochopenie, opatrnosť a flexibilitu všetkým zamestnancom a návštevníkom centra. Vedenie CVČ Košice

Pokyny ku prevádzke od 28.2.2022