Hlavným cieľom, vychádzajúc z učebných osnov, je rozšíriť osobnostný rozvoj žiakov na elementárnej úrovni, a to na základe prehĺbenia citlivosti k hudbe, spevu a celkovému kultúrnemu rastu osobnosti.

Súťaž sa uskutoční 24. 4. 2023 (pondelok) od 14.30 hod. v priestoroch EP Popradská 86.

Súťaž je určená len pre deti materských škôl.

Do súťaže sa môže prihlásiť súťažiaci s výberom  jednej ľudovej piesne, ktorú osobne odprezentuje pred odbornou porotou.

Podklady piesní je potrebné zaslať spolu s prihláškou do 17. 4. 2023 na mailovú adresu cvc@cvckosice.sk  alebo doručiť osobne do CVČ, EP Popradská 86.

Súťažné piesne musia byť v MP3 formáte s presným označením názvu súťaže,  mena, priezviska súťažiaceho.  Napr.: Slavicek, Agnes_Hornyak.mp3  Zmena piesne po prihlásení nie je možná!

Z jedného školskéhozariadenia sa môže prihlásiť ľubovoľný počet súťažiacich.

Účastnícky poplatok: 4,- € za súťažiaceho – potrebné uhradiť v deň podujatia

Tešíme sa na Vašu účasť!

Bližšie informácie ako aj prihlášku nájdete tu: https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/sutaze-cvc/

Sláviček 2023