Termín konania:       17. a 18. apríl 2023, v čase od 14.00 do 16.30 hod.

Miesto konania:        Orgovánová 5

Popis súťaže:             jednokolová súťaž, pozostávajúca:

                                    a) z teoretickej časti:            jednoduchý test z techniky

                                    b) z praktickej časti:             zhotovenie výrobku z dreva podľa priloženého výkresu

Cieľová skupina:      žiaci 7. ročníka, paralelného ročníka osemročného gymnázia

                                    žiaci 8. ročníka, paralelného ročníka osemročného gymnázia

Prihlasovanie:           každá škola z okresov Košice I až Košice IV môže prihlásiť po jednom žiakovi (z radov siedmakov alebo ôsmakov) s uvedením jedného z dvoch dátumov, ktorý je vyhovujúci škole a súťažiacemu, a to do piatka 14. 4. 2023  na mailovú adresu cvc@cvckosice.sk – viď príloha – prihláška.

Priebeh súťaže:

13.40 – 14.00, administratívne úkony, poučenie o BOZP. Žiaci budú súťažiť anonymne – pod prideleným kódom.

14.00 – 14.30, teoretická časť – krátky test (10-bodový), obsahovou náplňou ktorého budú otázky z učiva preberaného na predmete technika.

14.30 – 15.00, prestávka

15.00 – 16.00, praktická časť – individuálna práca v dielni (zhotovenie výrobku z dreva – podľa priloženého technického výkresu)

16.00 – 16.30, hodnotenie testov (za každú správnu odpoveď jeden bod) a žiackych výrobkov

Hodnotenie súťaže:

Hodnotenie zrealizuje trojčlenná komisia pozostávajúca z kvalifikovaných pedagógov predmetu technika. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke CVČ  www.cvckosice.sk  a rozposlané na jednotlivé školy. Celkový výsledok bude daný súčtom bodového zisku z teoretickej a praktickej časti. Body zo súťaže sa započítavajú do celoročného  podujatia „Škola plná talentov – Superškola“.

Z kapacitných dôvodov máme možnosť zobrať maximálne 20 žiakov (po desať na každý deň).

Upozornenie: Z kapacitných dôvodov budú na súťaž prizvaní iba prví dvadsiati uchádzači, a to v poradí, v akom bude ich prihláška doručená na našu mailovú adresu.

Žiaci si so sebou prinesú len pracovný plášť a písacie potreby.

Vybavuje: Mgr. Pavol Novotný, 0918 683 819, novotny@cvckosice.sk

Bližšie informácie a prihlášku na stiahnutie nájdete tu:

Mestská technická súťaž „SUPERŠKOLA“