PRÁZDNINOVÝ KLUB

Vyberte termín a pracovisko. Podrobný program prázdninovej činnosti nájdete tu: Prázdninová činnosť pre verejnosť

DIEŤA

Zadajte informácie o dieťati
//

PRÍCHOD A ODCHOD Z PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI

Zadajte informácie o príchode a odchode počas tábora
Uvedťe približný čas príchodu dieťaťa do tábora/prázdninového klubu
Uvedťe približný čas odchodu dieťaťa z tábora/prázdninového klubu

ZDRAVOTNÝ STAV DIEŤAŤA

UPOZORNENIE pre vedúcich o zdravotnom stave a obmedzeniach dieťaťa: alergie, užívané lieky, zdravotné problémy a ochorenia, príp. dôležité povahové špecifiká...

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).
Týmto dávam/-e Centrum voľného času Orgovánova 5, so sídlom Orgovánova 5 Košice - mestská časť Západ, 04011, IČO: 35542781 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:
s uvedením a sprístupnením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum narodenia, činnosť) na účely poistenia, ubytovania, cestovných zliav na výletoch, či iných akciách organizovaných CVČ;
s uvedením a sprístupnením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, CVČ) pre zľavy do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas aktivít CVČ;
s prípadnou zmenou programu prázdninového klubu, s presunom na/z miesta programu MHD, s rozchodom detí a voľným programom pod dohľadom vedúcich
s možnosťou zhotovovania fotografických, audiovizuálnych záznamov svojho dieťaťa (napr. rozhovoru s dieťaťom) pre potrebu využitia a zverejnenia v médiách (televízia, rozhlas, printové médiá...)
so zverejňovaním fotografií, videonahrávok dieťaťa a literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných prác, ako aj s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, druh činnosti, vek) v masovokomunikačných médiách:
www.cvckosice.sk
www.facebook.com/Centrum-voľného-času-Košice-393243214080896
www.instagram.com/cvckosice
www.youtube.com/channel/UCPMMU0_8Dj4RZaahjXSxUQw
so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, činnosti, histórie priebehu účasti dieťaťa v CVČ pri zverejňovaní v ročenkách.

Doba trvania súhlasu

Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia návštev dieťaťa u Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch zverejňovania, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať.

Povinné informovanie

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“). Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Prehlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke CVČ zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe na sekretariáte CVČ.

Vyhlásenia zákonných zástupcov

Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.

Upozornenie

Ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi s uvedenou skutočnosťou aj druhého zákonného zástupcu v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov

Účel: uvedený vyššie v jednotlivých bodoch tohto súhlasu.
Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Príjemcovia: zákonom oprávnené subjekty
Doba uchovávania osobných údajov: Uvedená vyššie. Pred uplynutím uvedenej doby máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov oznámením Prevádzkovateľovi na kontaktné údaje uvedené na str. 1.
Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Aké máte práva?

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).