Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Centrum voľného času, Orgovánová 5 v Košiciach je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o VO.

Zmluvy, faktúry, objednávky, rámcové dohody a ďalšie dokumenty od 1.1.2017

Zmluvy, faktúry, objednávky, rámcové dohody a ďalšie dokumenty do 31.12.2016

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Centrum voľného času
Sídlo: Orgovánová 5, Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Denisa Drimáková, riaditeľka
IČO: 35542781
DIČ: 2021636111
IBAN: SK94 5600 0000 0004 9561 0002
Telefón: 055/6411411
Email: cvc@cvckosice.sk
Web: www.cvckosice.sk
Profil verejného obstarávateľa na ÚVO
.