Škola planá talentov SUPERŠKOLA
2023/2024
10. ročník celoročnej  súťaže

Organizátor a spoluorganizátor súťaže

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice v spolupráci s Košickým žiackym parlamentom a oddelenie  školstva Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A pod záštitou primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka

Cieľová skupina: súťaž je určená žiakom košických základných škôl a príslušných ročníkov  osemročných gymnázií

Cieľom je podporiť, rozvíjať  tvorivosť, schopnosti žiakov, súťaženie v duchu  fair-play, patriotizmus k svojej škole,  mestu, zviditeľnenie školy, nadviazanie nových kontaktov, súťaživosť medzi školami, reprezentáciu, hravosť, pohyb, získavanie praktických zručností neformálnym vzdelávaním, možnosť porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi.

Hodnotenie a bodovanie

Body je možné získať už za samotnú účasť v ktorejkoľvek súťaži a tiež za umiestnenie. Body sa spočítavajú a celkový bodový stav určí víťaznú školu, ktorá obdrží titul Škola plná talentov – Superškola 2023/2024 a ktorá sa v máji 2024 slávnostným programom odprezentuje na Hlavnej ulici počas osláv Dňa mesta Košice.

  NÁZOV SEMIFINÁLOVEJ SÚŤAŽE  
Zbieram, Zbieraš, Zbierame –súťaž v zbere papiera v  duchu fair-play. Kto najviac nazbiera, ten vyhráva!  
Výsledková listina (pdf)
9.11.2023 – 19.2.2024
Jesenné aranžovanie a viazanie rastlín – žiaci si môžu vyskúšať svoje praktické zručnosti  z oblasti floristiky. Úlohou je zhotoviť aranžmán na vybranú tému s použitím predovšetkým prírodných materiálov. Do projektu Superškola spadá už len jedno kolo, a to Jesenné aranžovanie a viazanie rastlín. Zimné aranžovanie sa zrealizuje, no nebude už súčasťou tohto projektu. 
Výsledková listina (pdf)
13.11.2023
O skleného motýľa – súťaž školských časopisov. Každá škola môže prihlásiť do súťaže  maximálne jeden školský časopis. Súťaž bude prebiehať v kategóriách: a) školské časopisy ZŠ b) školské časopisy OG Doručený časopis môže byť z minulých dvoch školských rokov: 2021/2022, 2022/2023 alebo z tohto šk. roka 2023/2024. Výsledková listina (pdf)
18.12.2023
Fotogaléria
Mestská technická súťaž – každá prihlásená škola môže prihlásiť jedného žiaka, ktorý vypracuje krátky test zo znalostí z oblasti techniky a zhotoví jednoduchý výrobok podľa zadania v dielni.
Výsledková listina (pdf)
12.2.2024
Prezentácia na PC – súťaž v prezentácii na PC na ľubovoľnú tému (prezentácia školy, záľub, umenia, športu, prírody…). Súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec alebo dvojica žiakov. Z jednej školy môže byť prihlásená iba jedna prezentácia. Čistý čas na verbálnu prezentáciu je maximálne 10 minút.  
Výsledková listina (pdf)
1.2.2024
KOŠICE STAR – spevácka súťaž vo viacerých kategóriách, do ktorej  sa môže prihlásiť súťažiaci s výberom jednej piesne v ľubovoľnom žánri, ktorú prezentuje pred odbornou porotou.
Výsledková listina (pdf)
23.2.2024
Mestská dejepisná súťaž – účelom a cieľom tejto súťaže je prehlbovať záujem žiakov o regionálnu históriu  zvlášť o históriu mesta Košice. Prebiehať bude zážitkovou, hravou formou – žiaci budú plniť úlohy súvisiace s historickými a kultúrnymi pamätihodnosťami mesta Košice.
Výsledková listina (pdf)
18.3.2024
DANCE CITY – tanečná súťaž s cieľom porovnania výkonnosti tanečníkov rôznych skupín a tanečných štýlov.
Výsledková listina (pdf)
22.3.2024
Dobývanie Košického hradu – súťaž pre 5-členné družstvá v netradičných disciplínach s cieľom porovnania výkonnosti členov rôznych družstiev, skupín, spoznania  života našich predkov a dobových hier, ako sú lukostreľba, sekanie mečom, stredoveké zápasenie, hod palcátom. Deti zažijú a vyskúšajú si  nové, zážitkové aktivity.
Výsledková listina deti a mládež (pdf)
5.4.2024
FINÁLE  Škola plná talentov – Superškola Slávnostné ocenenie víťaznej školy, ktorá získa najviac bodov a  titul  „Škola plná talentov – SUPERŠKOLA 2023/2024“.  Javisková prezentácia žiakov a pedagógov víťaznej školy.
6.5.2024