Rada školského zariadenia CVČ

Poslanie, úlohy a zloženie sú vymedzené v §24 a v §25 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

RŠZ je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti z pohľadu problematiky ŠZ.

Školská rada centra voľného času pozostáva z pedagogických a nepedagogických zamestnancov CVČ a poslancov mesta Košice.

Rada CVČ

 • Mgr. Pavol Novotný (predseda)
 • Ing. Eva Jenčušová (člen za ped.zamestnancov)
 • Ing.Darina Bištová (člen za neped.zamestnancov)

Zástupcovia rodičov

 • Ing. Adam Dudič
 • Mgr. Ružena Lukáčová
 • Oľga Gažová
 • Radoslav Tomčo

Zástupcovia zriaďovateľa

 • PhDr. Róbert Schwarcz, MZ
 • JUDr. Beáta Zemková, MZ
 • Mgr. Patrícia Helfenová, MČ
 • Mgr. Marcel Vrchota, MZ