Vážení rodičia.
Voľby členov rady školy z rodičov detí CVČ na nové štvorročné funkčné obdobie sa uskutoční on-line formou.
V prípade, že je Vaše dieťa v tomto školskom roku riadne nahlásené do niektorého zo záujmových útvarov nášho Centra a zároveň má zaplatenú čiastočnú úhradu nákladov za záujmový útvar aspoň za jeden z dvoch mesiacov, odkedy sa začal školský rok ( t. j. za september, resp. za október), má právo voliť svojich zástupcov do Rady CVČ.
Preto Vás prosíme o hlasovanie za Vami vybraných kandidátov. Každý rodič má možnosť vybrať si maximálne zo 4 kandidátov, príp. menej podľa Vášho výberu, kliknutím na jedinečný link vo vašom emaile
od 19.- 20.októbra 2021 do 24:00 hod.
Ak ste nám v prihláške neuviedli svoju mailovú adresu, nemáme Vám ako poslať správu s odkazom na jedinečný hlasovací link. Vieme to však urobiť tak, že nám zašlete na mailovú adresu cvc@cvckosice.sk,
potrebné údaje, t.j.:
Vaše meno a priezvisko
Meno a priezvisko dieťaťa – s uvedením záujmového útvaru, ktorý v našom Centre navštevuje
Mailovú adresu, na ktorú Vám máme zaslať odkaz na link“

V prípade, že nezahlasuje väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa uskutoční rovnakým spôsobom 21.-22.októbra 2021.
 
S pozdravom
Mgr. Denisa Drimáková, riaditeľka CVČ

Rada školského zariadenia CVČ

Poslanie, úlohy a zloženie sú vymedzené v §24 a v §25 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

RŠZ je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti z pohľadu problematiky ŠZ.

Školská rada centra voľného času pozostáva z pedagogických a nepedagogických zamestnancov CVČ a poslancov mesta Košice.