OZNAM

VÁŽENÍ RODIČIA,
KONČÍ SA FUNKČNÉ OBDOBIE ČLENOV RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI CVČ, ORGOVÁNOVÁ 5, KOŠICE. VOĽBY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ČLENOV ZÚ DO RŠZ SA BUDÚ KONAŤ PO SKONČENÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE.
ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM. TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU.

Rada školského zariadenia CVČ

Poslanie, úlohy a zloženie sú vymedzené v §24 a v §25 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

RŠZ je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti z pohľadu problematiky ŠZ.

Školská rada centra voľného času pozostáva z pedagogických a nepedagogických zamestnancov CVČ a poslancov mesta Košice.