„ Za sto rokov nebude záležať na tom, aké som mal bankové konto, v akom som žil dome, alebo aké som riadil auto. Pokiaľ som však bol dôležitý pre život nejakého dieťaťa, môže to zmeniť celý svet“

neznámy autor

Vznik tejto špecifickej oblasti si vyžiadala potreba z hľadiska  rozšírenia zamerania činnosti, ktorú  naše centrum voľného času  vykonáva.

Činnosť v tejto záujmovej oblasti charakterizujú 3 Záujmové útvary Integráčiky. Pravidelná činnosť v týchto ZÚ prebieha na pracoviskách Starozagorská a Popradská. Príležitostné aktivity a činnosti týchto ZÚ  prebiehajú  väčšinou cez víkendy  a to na záhrade CVČ, na Lodenici CVČ a na iných miestach podľa plánu. Deti sa  celoročne zúčastňujú na všetkých veľkých podujatiach nášho CVČ.

Pri práci s deťmi v týchto záujmových útvaroch sa snažíme hravou formou  a rôznou tvorivou činnosťou vo viacerých oblastiach spojiť všetky  tieto deti  bez rozdielu a dať im možnosť spoločne si plniť  sny.

Činnosť s týmito deťmi dopĺňame  o zážitkové  a  tvorivé aktivity, rešpektujúce  a  rozvíjajúce  jedinečnosť každého dieťaťa, s ktorými si vychutnajú deti vlastnú tvorivosť a  v ktorých sa rozvíja identita každého jednotlivca, pričom jeho identita mení okolitý svet…

Zároveň sa sústreďujeme na vhodné začlenenie  týchto detí do spoločenského života a spoločenských aktivít nášho centra voľného času, aby  sme sa im dali  pocit rovnosti šancí a spojili svet  týchto detí so svetom a životom iných detí…

Verím, že  sa nám podarí  vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu…

Záujmové útvary na našich pracoviskách v šk.roku 2021/2022

Kontakt: stefanikova@cvckosice.sk, Mgr. Janka Štefániková, vedúca ZÚ