PONUKA VZDELÁVACÍCH A VÝCHOVNÝCH PROGRAMOV

na školský rok 2020/2021

Ponúkame vám široké spektrum vzdelávacích a výchovných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom.

Podujatia sú spoplatnené sumou

0,50 eur/dieťa za vzdelávacie programy
1,- eur/dieťa za výchovné programy
8,- eur/osoba Kulinárium

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Ž I V O T  A  P E N I A Z E (Finančná gramotnosť)

Program ponúka výchovno-vzdelávacie aktivity v zmysle Národného štandardu finančnej gramotnosti SR verzia 1.2. Primeranou formou rozvíja schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia, plánovať a hospodáriť v každodenných životných situáciách. Ponúkame v priestoroch vašej školy a na pracovisku Popradská 86 pre maximálny počet 30 detí.

Vhodné pre I. a  II. stupeň ZŠ. Záujem o uvedenú aktivitu nahlasujte u pani Denisy Drimákovej – drimakova@cvckosice.sk, 055/6411 411.

E C O T E R R A   lodenica

Prírodovedné aktivity v priestoroch  učebne lodenice, ktorá sa nachádza v Mestskom parku Anička priamo na brehu Hornádu. Praktické a neformálne vzdelávanie z oblasti biológie sa uskutočňuje pre maximálne 30 detí.

M U Z I K O T E R A P I A

Liečba zvukom a hudbou označovaná ako muzikoterapia má dlhú históriu. Cieľom programu je pozitívne ovplyvniť deti neverbálnym komunikačným a relačným médiom. Program je realizovaný v špeciálnej učebni na pracovisku Juhoslovanská 2, avšak vieme prísť aj k vám.

Ideálny počet detí je 20.

W E T P E T

Aktivita v rámci ktorej sa žiaci naučia, ako správne pristupovať k psom (pri hladkaní, hrách či v ohrození), ako s nimi efektívnejšie komunikovať, čo si na nich všímať a ako im pomáhať. Vieme sa stretnúť na špecializovanom pracovisku na Holubyho ulici, kde prebieha rehabilitácia psíkov alebo prísť priamo k vám. Požadovaný počet žiakov je cca 20.

T E C H N I C K Á   G R A M O T N O S Ť  

Technická gramotnosť je vzdelávacia aktivita zameraná na rozvoj manuálnych technických zručností žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ. Cieľom tohto programu je naučiť žiakov poznať základné vlastnosti materiálov, ich využitie v praxi, základné ručné nástroje na opracovanie materiálov a ich správne používanie.

Vzdelávacia aktivita je rozdelená do šiestich samostatných blokov v časovom rozsahu po 4 vyučovacie hodiny, spolu 24 vyučovacích hodín. Šiesty blok tvorí záverečná absolventská práca, v rámci ktorej žiaci zužitkujú všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti na výrobu finálneho komponentu. Na záver získajú úspešní respondenti osvedčenie absolventa Technickej gramotnosti. Program je realizovaný v  špecializovaných učebniach na pracovisku Orgovánová 5.

P O Z N A J T E   K O Š I C E   S   C V Č

Pracovisko Nižná Úvrať 26 ponúka nasledovné vzdelávacie programy pre ZŠ a SŠ:

Sedem výchovno-vzdelávacích programov, ktoré sa môžu kombinovať a spájať podľa vašich požiadaviek, časovej, fyzickej a finančnej náročnosti.

Účastníci programov poznávajú mesto Košice dobrodružným spôsobom. Plnia úlohy, zadávajú výsledky, vyriešené zadania šifier a hlavolamov zapisujú, prípadne zakresľujú do určených tabuliek a pracovných hárkov. Za úspešné plnenie úloh dostanú účastníci body. Po nazbieraní určeného minimálneho počtu bodov získa celá skupina bonusovú odmenu (po dohode s vedúcim).

V cene za program na jednu osobu je započítaný poplatok CVČ, vstup do zariadení, ktoré nie sú v kompetencii CVČ a sprievodca programu z CVČ.

  PROGRAM  TÉMAZAMERANIEMIESTOMOŽNOSŤ REALIZÁCIECIEĽ.OVÁ SKUPINACENA/osoba
  Gaia bohyňa Matka Zem  Na potulkách mestomhistóriacentrum mesta  celoročne10 –18 r.1,50 €
  Hélios boh slnka, brat mesiaca  V ríši hviezd a planétastronómiaEP Popradskáceloročne 6 – 18 r.1,50 €
  Iris bohyňa dúhy, posol  Rieka životaenviroLodenicaceloročne6 – 18 r.1,50 €
  Hefaistos boh zručnosti a remeselníkov  Tvorivé rukykreativitaEP Popradská  celoročne 6 – 18 r.1,50 €
  Apolón boh svetla, tanca, hudby  Moja vlastná animáciakreativitaEP Popradskáceloročne10 –18 r.1,50 €
  Ares boh hrdinov  Život na stredovekom hradehistóriaKošický hradmáj – jún 6 – 18 r.2,50 €
  Hermes boh cestovateľov  Cesta v časeenviroDetská železnica Alpinka  máj – jún 6 – 18 r.3,00 €

VÝCHOVNÉ  PROGRAMY

P R Í B E H   V Č E L Y

Včelárstvo – prírodovedná a  ekologická aktivita zameraná  na vysvetlenie a pochopenie významu včiel pre našu planétu. Deti sa v 1. mestskej včelnici pod záštitou CVČ hravou a bezpečnou formou zoznámia  so životom včiel a dozvedia sa o tajomstvách, ktoré sa skrývajú v každom úli. Čaká na  nich  nielen zážitkové včelárstvo, ale  aj sladká odmena.

Miesto realizácie – záhrada CVČ, ktorá sa nachádza na sídlisku Terasa (za OC Galéria), ponúkame aj možnosť navštíviť vašu školu.

Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA

Cyklické podujatia zamerané na ekoaktivity, ekovýlety, ekologické tvorivé dielne. Deti sa  oboznámia aj s rôznymi tradičnými i novými kreatívnymi technikami práce s odpadovým materiálom – papierom, textilom, sklom, prírodnými materiálmi, modelovacou hmotou a pod. Ponúkame na pracovisku Kórejská 1, maximálny počet detí je 30.

Vhodné pre MŠ, I. stupeň ZŠ a ŠKD.

K U L I N Á R I U M

Zážitkové varenie pre triedne a rodinné kolektívy.  Vyberte si z ponúk medzinárodných jedál a príďte si k nám po gastronomický zážitok. S pomocou profesionálneho  kuchára si sami pripravíte chutné jedlo. Ponúkame na pracovisku Popradská 86.

M I K U L Á Š S K E   P R E K V A P E N I E

Očakávaný príchod Mikuláša s hrami a súťažami neodmysliteľne patrí k predvianočnému obdobiu. Toto podujatie realizujeme takmer na každom pracovisku + na objednávku v priestoroch vašej školy. Vhodné pre MŠ, I. stupeň ZŠ a ŠKD.  Ideálny počet účastníkov je do 60 detí.

K A R N E V A L

Neodmysliteľnou súčasťou Fašiangov sú  karnevaly plné rozprávok, tanca a zábavy. Podujatie, určené žiakom MŠ, 1. stupňa ZŠ, ŠKD, je možné realizovať v telocvični, väčšej herni či akejkoľvek inej priestrannej  miestnosti. Počet účastníkov je podľa podmienok školy resp. miesta konania.

M D D

Zábavné podujatie organizované pri príležitosti Dňa detí je vždy plné atrakcií, hier, súťaží, tanca, zábavy, dobrej nálady.  Môžeme ho realizovať na objednávku v ľubovoľných priestoroch. Vhodné pre MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD. Počet účastníkov je podľa podmienok školy resp. miesta konania

Ekoturistika

Aktivita vhodná na doplnenie školského učiva. Žiaci spoznávajú blízke a širšie okolie Košíc, prírodné krásy, učia sa ako sa správať v prírode, ako ju chrániť, a to všetko primeranou zážitkovou formou. Ponúkame možnosť návštevy zaujímavých prírodných lokalít: Drienovecká mokraď – krúžkovanie vtákov; Medzev – hámor a hvezdáreň; Opálové bane Dubník; Buzica – mlyn a ekofarma pri ZŠ. Po dohovore je možné vybrať aj iné lokality. Účastníci si hradia cestovné náklady a vstupné do objektov.

Uvedené aktivity je možné realizovať v období: september – október 2020, máj – jún 2021. Určené pre triedne kolektívy každého veku, maximálne 40 detí.

VÝTVARNÁ, KERAMIKA, ANIMOVANIE

Výtvarné techniky

Sú určené pre I. a II. stupeň ZŠ, počet žiakov  v skupine maximálne 15.

Grafika

  • tlač z koláže – žiaci si vyrobia koláž z papiera a textilu, ktorú odtlačia  na lise. Túto techniku je potrebné absolvovať 2-krát.
  • monotypia –  je grafická technika, pri ktorej vzniká iba jeden originálny a neopakovateľný odtlačok. Táto výtvarná technika ponúka hru s farbami aj kresbou. Žiaci majú možnosť si vyrobiť viac rôznych odtlačkov.

Cielené tematické výuky

   ako sa kreslí zátišie – deti sa naučia základy kreslenia jednoduchých aj zložitejších predmetov

Ponúkame na pracovisku Popradská 86, Orgovánová 5, Starozagorská 8.

Keramika

–     vhodná pre skupinu asi 20 žiakov,  modelovaním z keramickej hliny si vytvoria jeden alebo viacero výrobkov. Na druhom stretnutí sa realizuje glazúrovanie výrobkov.

Ponúkame na pracovisku Popradská 86, Orgovánová 5, Starozagorská 8.

Animovanie

–     kolektívna práca, v rámci ktorej deti zvolený motív postupne dokresľujú na tabuľu, veľký papier a pod., pričom je celý proces zaznamenávaný a neskôr spracovaný v strihovom programe. Ponúkame na pracovisku Popradská 86.