Zastavme násilie aj v čase izolácie

V súvislosti propagácie informácií a kontaktov v rámci problematiky prevencie násilia páchaného na deťoch, zverejňujeme odkaz na materiál
https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/aktuality/pz-nasilie-izolacia.pdf
Súčasťou letáku je aj „Linka pomoci“ obsahujúca kontakty v meste Košice a okrese Košice-okolie. Predmetná aktivita spadá pod plnenie Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím.