Olympiády a súťaže vyhlasované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Hviezdoslavov Kubín
Postup prihlasovania do OKpokyny (pdf)
informácie o priebehu (pdf)
Výsledková listinaKošice 1 (pdf)
Košice 2 (pdf)
Košice 3 (pdf)
Košice 4 (pdf)
Pytagoriáda
Školské koločestné prehlásenie žiaka (pdf)
čestné prehlásenie dozor (pdf)
Okresné kolonávratka (xls)
pokyny (pdf)
usmernenie (pdf)
Výsledková listinaKošice 1 (xlsx)
Košice 2 (xlsx)
Košice 3 (xlsx)
Košice 4 (xlsx)
Biologická olympiáda kat.D
Školské kolovyhodnotenie školského kola (pdf)
Okresné kolopokyny OK (pdf)
pokyny k prihláške (pdf)
prihláška (pdf)
čestné prehlásenie (pdf)
pozvánka (pdf)
výsledková listina (xlsx)
Matematická olympiáda 6.,7.,8.ročník
Školské kolonávratka (pdf)
Okresné kolopokyny (pdf),
čestné prehlásenie (pdf),
pracovný hárok (pdf)
Výsledkové listinyKošice 1. (xlsx)
Košice 2. (xlsx)
Košice 3. (xlsx)
Košice 4. (xlsx)
Biologická olympiáda kat.E
Školské kolosúhlas zákonného zástupcu (pdf)
prihláška (pdf)
pokyny k prihláške (pdf)
návratka (pdf)
Okresné kolopokyny (pdf)
pozvánka (pdf)
výsledková listina (pdf)
Fyzikálna olympiáda
Dokumentyúlohy pre súťažiacich kat.E, úlohy pre súťažiacich kat.F
čestné prehlásenie (pdf)
pracovný hárok (pdf)
návratka (pdf),
usmernenie (pdf),
pokyny (pdf)
Výsledkové listinyOK Košice I.-4. kat. E
OK Košice I.-4. kat. F
Geografická olympiáda
Výsledkové listiny OK GEO kat. E,F,Gvýsledková listina Košice I. (pdf),
výsledková listina Košice II. (pdf),
výsledková listina Košice III. (pdf),
výsledková listina Košice IV. (pdf)
Pokyny GEOpokyny pre súťažiach (pdf),
usmernenie k súťaži (pdf)
Chemická olympiáda
Školské kolovýsledková listina ŠK (xls)
súhlas zákonného zástupcu (pdf)
vyhodnotenie ŠK (pdf)
Okresné kolonávratka na OK (pdf)
prihláška na OK (pdf)
pozvánka Košice I.,II.,III.,IV. (pdf)
pokyny (pdf)
Výsledkové listinyKošice 1 (pdf)
Košice 2 (pdf)
Košice 3 (pdf)
Košice 4 (pdf)
Matematická olympiáda 5. a 9.ročník
Školské koločestné prehlásenie zákonného zástupcu (pdf)
Okresné kolopracovný hárok (pdf), pokyny (pdf)
Výsledkové listiny OKMO59výsledková listina Košice I.
výsledková listina Košice II.
výsledková listina Košice III.
výsledková listina Košice IV.
Biologická olympiáda kat. C
Školské kolovyhodnotenie (pdf), súhlas zákonného zástupcu (pdf), pokyny k prihláške (pdf)
Okresné kolopozvánka (pdf), pokyny (pdf), výsledková listina (pdf)
Dejepisná olympiáda
Školské kolovyhodnotenie (pdf), výsledková listina (xls)
Okresné kolo propozície (pdf), prihláška (pdf), výsledková listina z OK (pdf)
Olympiáda z nemeckého jazyka
Školské kolousmernenie k realizácii (pdf),
Okresné kolovýsledková listina Košice 1.
výsledková listina Košice 2.
výsledková listina Košice 3.
výsledková listina Košice 4.
Olympiáda z anglického jazyka
Školské kolousmernenie (pdf), vyhodnotenie (pdf)
Okresné kolousmernenie (pdf), pokyny (pdf), prihláška (pdf), pokyny pre súťažiacich (pdf), usmernenie k realizácii
Výsledkové listinyKošice I., Košice II., Košice III., Košice IV.
Šaliansky Maťko

Na základe informácie od vyhlasovateľa súťaže Šaliansky Maťko dávame do pozornosti informáciu, že 28. ročník súťaže sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu prekladá na september 2021.

Technická olympiáda
Okresné kolousmernenie (pdf),
Výsledkové listinyKošice I., Košice II., Košice III., Košice IV., Košice – okolie
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Školské kolousmernenie (pdf), vyhodnotenie (pdf), výsledková listina (xls)
Okresné koloprihláška (pdf), výsledková listina