Záujmové útvary

 • budú prebiehať v CVČ od 13.9.2021 v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch,
 • v prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej činnosti dieťaťa,
 • členovia záujmových útvarov sa nemôžu zúčastniť záujmovej činnosti bez vyhlásenia o bezpríznakovosti, tlačivo bezpríznakovosti nájdete aj tu: https://www.cvckosice.sk/zaujmove-utvary/,
 • v prípade príchodu na záujmový útvar bez vyhlásenia o bezpríznakovosti bude kontaktovaný zákonný zástupca a dieťa bude izolované v miestnosti na to určenej,
 • zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu na záujmovú činnosť 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.

Po príchode na záujmový útvar je pedagogický zamestnanec povinný s členmi absolvovať dezinfekciu rúk. Na utieranie rúk sa použijú jednorazové papierové utierky (nie vlastný uterák).

Zamestnanci a návštevníci CVČ nad 15 rokov sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Pri výskyte vírusu covid 19 v záujmovom útvare budú informovaní zákonní zástupcovia detí v danom ZÚ a ZÚ bude uzatvorený po dobu 14 dní resp. bude prebiehať dištančnou formou.

 • Čiastočná úhrada nákladov na záujmovú činnosť bude hradená iba pri účasti dieťaťa na záujmovom útvare. Za daný mesiac je čiastočná úhrada nákladov na ZÚ nenávratná. Výška týchto poplatkov je určená usmernením k poplatkom v CVČ na školský rok 2021/2022. Usmernenie k poplatkom nájdete tu: https://www.cvckosice.sk/zaujmove-utvary/
 • Prijímať vzdelávacie poukazy bude CVČ do 24.9.2021 do 12:00 hod.

Iná činnosť CVČ

 • Všetky hromadné akcie CVČ sú možné v interiéri s maximálnym počtom účastníkov 10 osôb s povinným zoznamom účastníkov (meno + kontakt).
 • Posilňovňa bude pre verejnosť uzatvorená pokiaľ nedôjde k zlepšeniu situácie.
 • Výchovná a vzdelávacia činnosť bude prebiehať pre triedy a homogénne skupiny.
 • Činnosť klubov plánujeme zahájiť v októbri 2021.
POKYNY K PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ OD 13.9.2021