Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, Košice  vyhlasuje XVIII. ročník výtvarnej súťaže

Moje mesto

pre deti MŠ, ZŠ, OG a ZUŠ

Téma: súťaž je zameraná na mesto, jeho obyvateľov, tradície, históriu a súčasnosť.

Kategórie:      

  • 1. kategória:               MŠ  (predškolský vek)
  • 2. kategória:                1. stupeň ZŠ (6 – 10 rokov)
  • 3. kategória:                2. stupeň ZŠ, paralelné ročníky OG  (11 – 15 rokov)
  • 4. kategória:                ZUŠ

Do  súťaže sa prijímajú práce vytvorené technikami: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky. Formát práce je ľubovoľný. Súťažné práce sa nevracajú, aicky sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. Z priestorových dôvodov nemôžu byť vystavené všetky prijaté práce. Výber prác na výstavu spadá do kompetencie koordinátora súťaže.

Práce môžete zasielať poštou alebo doručiť osobne na adresu CVČ, EP Popradská 86, 040 11 Košice do 14. apríla 2023.

Vernisáž by sa mala uskutočniť 3. 5. 2023 (v stredu) o 16.30 hod., v priestoroch EP Popradská 86 pred výtvarným ateliérom. Výstava bude prístupná širokej verejnosti.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/sutaze-cvc/

Moje mesto 2023