Príroda očami detí

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlasuje CVČ 35. ročník celomestského kola súťaže výtvarných a literárnych prác  pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG a CVČ Košice      PRÍRODA  OČAMI  DETÍ – STARÁME  SA  O  ZEM Poslanie súťaže: motivovať deti a mládež k zamysleniu sa nad otázkami ochrany prírody, ekologickými problémami, osudom planéty a ďalším životom na Zemi. Súťaž je určená pre jednotlivcov, jednotlivé kategórie nájdete v prílohe tu: Súťaže CVČ K PRÁCAM JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ SÚPISKU (viď príloha) v opačnom prípade…

Mestská technická súťaž „SUPERŠKOLA“

Termín konania:       17. a 18. apríl 2023, v čase od 14.00 do 16.30 hod. Miesto konania:        Orgovánová 5 Popis súťaže:             jednokolová súťaž, pozostávajúca:                                     a) z teoretickej časti:            jednoduchý test z techniky                                     b) z praktickej časti:             zhotovenie výrobku z dreva podľa priloženého výkresu Cieľová skupina:      žiaci 7. ročníka, paralelného ročníka osemročného gymnázia                                     žiaci 8. ročníka, paralelného ročníka osemročného gymnázia Prihlasovanie:           každá škola z okresov Košice I až Košice IV môže prihlásiť po jednom žiakovi (z radov siedmakov alebo…

Moje mesto 2023

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, Košice  vyhlasuje XVIII. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto pre deti MŠ, ZŠ, OG a ZUŠ Téma: súťaž je zameraná na mesto, jeho obyvateľov, tradície, históriu a súčasnosť. Kategórie:       1. kategória:               MŠ  (predškolský vek)2. kategória:                1. stupeň ZŠ (6 – 10 rokov)3. kategória:                2. stupeň ZŠ, paralelné ročníky OG  (11 – 15 rokov)4. kategória:                ZUŠ Do  súťaže sa prijímajú práce vytvorené technikami: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky. Formát práce je ľubovoľný. Súťažné práce sa nevracajú,…

Sláviček 2023

Hlavným cieľom, vychádzajúc z učebných osnov, je rozšíriť osobnostný rozvoj žiakov na elementárnej úrovni, a to na základe prehĺbenia citlivosti k hudbe, spevu a celkovému kultúrnemu rastu osobnosti. Súťaž sa uskutoční 24. 4. 2023 (pondelok) od 14.30 hod. v priestoroch EP Popradská 86. Súťaž je určená len pre deti materských škôl. Do súťaže sa môže prihlásiť súťažiaci s výberom  jednej ľudovej piesne, ktorú osobne odprezentuje pred odbornou porotou. Podklady piesní je potrebné zaslať spolu s prihláškou do 17. 4. 2023 na mailovú adresu cvc@cvckosice.sk  alebo…

Ukáž čo vieš

Centrum voľného času zverejňuje propozície súťaže Ukáž, čo vieš na tému Voda. Súťaž je určená pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ, ŠKD. Súťaží sa v päťčlenných družstvách – kapitán a 4 ďalší členovia. Zmena zloženia družstva z dôvodu choroby je prípustná. Súťaž je dlhodobá, tento rok pozostáva z 2 čiastkových kôl a zo záverečného – finálového kola. Jednotlivé kolá pozostávajú z teoretickej a praktickej  časti. V teoretickej časti žiaci prezentujú vedomosti, schopnosť vyhľadávať, spracovávať informácie (odporúčame použiť učebnice, knihy, INTERNET). V praktickej časti súťažiaci prezentujú kreativitu…

Zbieram, zbieraš, zbierame

Súťaž „Škola plná talentov – SUPERŠKOLA“ v zbere papiera v  duchu fair-play. Kto najviac nazbiera, ten vyhráva. Podľa umiestnenia získaného za nazbieraný papier, dostávajú školy body a tie sa započítavajú do finálového kola Školy plnej talentov.   Školám srdečne blahoželáme 🙂 Základná škola, Družicová 4, Košice 28400 1.miestoZákladná škola, Kežmarská 30, Košice 16360 2. miestoZákladná škola, Gemerská 2, Košice 13420 3. miesto…

DEDO 2023

Centrum voľného času organizuje dňa 13. 03. 2023 (v pondelok) od 08.30 hod. na pracovisku Popradská 86 v Košiciach regionálne kolo súťažnej  postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, DEDO 2023 – spadá pod súťažnú prehliadku Zlatá priadka vyhlasovanú Národným osvetovým centrom. Podmienky účasti: a) súťaž je určená pre deti do 15 rokov b) súťaž sa koná v slovenskom jazyku c) elektronicky odoslaná prihláška – https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie d) štartovné vo výške:           5,- €/dieťa, štartovné je potrebné uhradiť v deň podujatia, diváci – vstup zdarma Prihlášky…