Aj v roku 2021 sa na základe poverenia Slovenkou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove
sme sa zapojili do organizovania celomestských kôl celoslovenskej vedomostnej súťaže z oblasti
astronómie Čo vieš o hviezdach. Súťaž sa uskutočnila online.
Kategórie súťaže:
I. kategória: žiaci ZŠ 4. – 6. ročníka a l. ročníka 8-ročného gymnázia
II. kategória: žiaci ZŠ 7. – 9. ročníka a 2. – 4. ročníka 8-ročného gymnázia
a 1. ročníka 5-ročného gymnázia
III. kategória: žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. – 8. ročníka 8-ročného gymnázia
a 2. – 5. ročníka 5-ročného gymnázia

Obsahovú náplň tvoria otázky z nasledujúcich okruhov:
všeobecná astronómia, história astronómie, slnečná sústava, astrofyzika, astronomické prístroje,
využitie kozmonautiky v astronómii.
Súťažiaci s umiestnením na 1. až 3.mieste v každej kategórii dostanú diplom, vecnú cenu a
postupujú do krajského kola.

Odporúčaná literatúra: kolektív autorov: „Encyklopédia astronómie“, Pittich, Kalmančok: „Obloha
na dlani“, Martin Rees: „Vesmír“ (unikátna obrazová encyklopédia) – edícia Ikar,
Rekordy-Vesmír -1: „Slnečná sústava“ -2: „Hviezdy-Galaxie“, časopis „Kozmos“.
Výsledková listina súťaže je zverejnená na tomto odkaze v časti prírodovedné súťaže:

Výsledková listina súťaže Čo vieš o hviezdach