Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlasujeme 33. ročník celomestského kola súťaže výtvarných a literárnych prác  pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG a CVČ Košice

PRÍRODA  OČAMI  DETÍ – STARÁME  SA  O  ZEM

Poslaním súťaže je motivovať deti a mládež k zamysleniu sa nad otázkami ochrany prírody, ekologickými problémami, osudom planéty a ďalším životom na Zemi. Súťaž je určená pre jednotlivcov v nasledovných  kategóriách, a to v časti:

  • výtvarná časť
  • literárna časť – poézia, próza

Do literárnej a výtvarnej časti v tomto roku zasielajte práce na tému:

DO  PRÍRODY  EŠTE  MÔŽEM  ÍSŤ

Všetky zaslané práce musia byť pôvodné a najviac jeden rok staré! K prácam je potrebné priložiť súpisku (viď príloha) v opačnom prípade práce nebudú zaradené do súťaže. Súťaž je postupová (triedne, školské, celomestské kolo). Do okresného kola môže škola zaslať ľubovoľný počet prác. Kolektívne práce sa do súťaže neprijímajú!  Doručené práce sa žiakom nevracajú, aicky sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v júni 2021 v priestoroch EP Popradská 86, a to na základe aktuálnej epidemickej situácie.

Súťažné práce zasielajte do 4. júna 2021 na našu adresu: Centrum voľného času, EP Popradská 86, 040 11  Košice

Bližšie informácie nájdete v propozíciách na tomto odkaze:

Príroda očami detí – STARÁME SA O ZEM