Centrum voľného času Košice vyhlasuje pre deti MŠ  a ZŠ 26. ročník výtvarnej súťaže na tému:

Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny.

Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel.

Uzávierka prijímania súťažných prác je do 29. 10. 2021!

Vernisáž by sa mala uskutočniť 15. 11. 2021 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie v priestoroch EP Popradská 86 pred výtvarným ateliérom.

Výstava bude prístupná širokej verejnosti. Práce budú hodnotené v týchto kategóriách: 

  • I.  kategória:    deti MŠ
  • II. kategória:     deti 1. stupňa ZŠ (6 – 10 rokov)
  • III. kategória:     deti 2. stupňa ZŠ (11 – 15 rokov)

Súťažné podmienky: 

  • 1.) Každá práca musí mať na zadnej strane základné označenie: meno a priezvisko autora, jeho vek, školu a navštevovaný ročník ZŠ, názov práce
  • 2.) Výtvarné práce môžete zasielať poštou, alebo doručiť osobne na adresu: elokované pracovisko Popradská 86, 040 11 Košice (termín do 29. 10. 2021).
  • 3.)  Maximálny formát práce je A2. Počet prác od jedného autora je neobmedzený. Kolektívne práce sa do súťaže neprijímajú!
  • 4.) Súťažné práce sa nevracajú, aicky sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
  • 5.) K výtvarným prácam musí byť priložená súpiska (viď príloha) v opačnom prípade práce nebudú zaradené do súťaže.

Vybavuje: Miroslava Balušeskulová, telefonický kontakt: 055/6411 411, cvc@cvckosice.sk, baluseskulova@cvckosice.sk

Bližšie informácie nájdete na našej stránke tu:

Propozície súťaže Najkrajší sen