Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v Košiciach vchádzajú do platnosti od 4.10.2021 mnohé obmedzenia. Naše okresy budú v II. stupni ohrozenia. V súvislosti s covid aom Vás žiadame,  aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi.

Záujmové útvary

budú prebiehať v CVČ od 4.10.2021 v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch.

To znamená záujmové útvary môžu prebiehať :

  • prezenčne individuálne,
  • prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)
  • dištančne skupinovo

V prípade záujmového útvaru vytvoreného z detí jednej triedy (na externom pracovisku), je možné uskutočniť ZÚ bez obmedzenia počtu.

V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej činnosti dieťaťa.

Členovia záujmových útvarov sa nemôžu zúčastniť záujmovej činnosti bez vyhlásenia o bezpríznakovosti. V prípade príchodu na ZÚ bez tohto vyhlásenia bude kontaktovaný zákonný zástupca a dieťa bude izolované v miestnosti na to určenej. Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu na záujmovú činnosť 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.

Po príchode na záujmový útvar je pedagogický zamestnanec povinný s členmi absolvovať dezinfekciu rúk. Na utieranie rúk sa použijú jednorazové papierové utierky (nie vlastný uterák).

Pred resp. po záujmovej činnosti bude priestor pre realizáciu (učebňa, herňa, šatňa) dezinfikovaný.

Športové a pohybové záujmové útvary môžu členovia absolvovať bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Prekrytie horných dýchacích ciest

Zamestnanci a návštevníci CVČ nad 15 rokov sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Návštevníci od 6 do 15 rokov sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

Pri výskyte vírusu covid 19 v záujmovom útvare budú informovaní zákonní zástupcovia detí v danom ZÚ a ten bude uzatvorený po dobu 10 dní resp. bude prebiehať dištančnou formou.

Financie

Čiastočná úhrada nákladov na záujmovú činnosť bude hradená iba pri účasti dieťaťa na záujmovom útvare. Za daný mesiac je čiastočná úhrada nákladov na ZÚ nenávratná. Výška týchto poplatkov je určená usmernením k poplatkom v CVČ na školský rok 2021/2022.

Iná činnosť CVČ

Všetky hromadné akcie CVČ sú možné v interiéri s maximálnym počtom účastníkov 6 osôb s povinným zoznamom účastníkov (meno + kontakt).

Súťaže medzi ZÚ, nami vyhlasované súťaže sú pozastavené resp. môžu prebehnúť dištančnou formou.

Posilňovňa bude pre verejnosť uzatvorená pokiaľ nedôjde k zlepšeniu situácie.

Súťaže organizované poverením OÚ Košice prebiehajú podľa príslušných pokynov a opatrení.

Výchovná a vzdelávacia činnosť pre triedy a homogénne skupiny bude prebiehať (po súhlase riaditeľa školy). Činnosť klubov plánujeme zahájiť v novembri 2021.

Tieto pokyny ku prevádzke a vnútornému režimu CVČ nadobúdajú účinnosť 4.10.2021 do zmeny epidemickej situácie v meste Košice.

Ďakujem za pochopenie, opatrnosť a flexibilitu všetkým zamestnancom a návštevníkom centra.

Mgr Denisa Drimáková, riaditeľka CVČ

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ od 4.10.2021