Leto odišlo, jeseň už ohlásila svoj príchod, preto sme si pre Vás pripravili súťažno-zábavné podujatie Strašiak v poli. Podujatie sa zrealizuje v zmenených podmienkach súvisiacich s  epidemickými opatreniami, a to dištančnou formou.

PRIEBEH  A  PODMIENKY PODUJATIA

  • Podujatie je určené pre triedne kolektívy a kolektívy detí ŠKD prvého stupňa ZŠ.
  • Počet detí, ktoré sa zúčastnia na tvorbe súťažného príspevku nie je obmedzený.

Samotného tvorivého procesu sa môžu zúčastniť iba žiaci bez výraznejšieho zásahu pedagóga. Témou súťaže je tvorivá výroba strašiaka zachytená formou videa.

Očakávajú sa príspevky, ktoré zaznamenajú výrobu reálneho strašiaka do poľa, prípadne skupinka súťažiacich si môže zvoliť jedného spomedzi seba, koho prezlečie za strašiaka. Tvorivý proces musí byť ukončený verbálnou prezentáciou – predstavením finálneho výtvoru, napr.:  „Volám sa strašiak Bubo a strážim …“

Súčasťou videonahrávky nech je aj identifikácia kolektívu – teda záber na nápis alebo úvodné titulky, v zmysle – presný názov a adresa školy + trieda.

Príspevky môžu byť zaznamenané v interiéri či exteriéri digitálnym fotoaparátom, kamerou alebo smartfónom a ich dĺžka nemá presiahnuť 10 minút.

Odborná porota bude hodnotiť  predovšetkým tvorivosť, originalitu detí, ich vzájomnú spoluprácu a samostatnosť. Súčasťou hodnotenia nebude posudzovanie kvality či úrovne videozáznamu,  ten má porote len sprostredkovať adekvátnu informáciu o tvorivom procese žiakov. Musí byť však spracovaný jasne a zreteľne, aby mal dostatočnú výpovednú hodnotu

Odborná porota rozhodne o 1. – 3. mieste,  víťazné kolektívy budú odmenené diplomom a vecnou cenou, nevíťazné kolektívy získajú diplom za tvorivosť.

Každá súťažná skupina môže zaslať do súťaže iba jeden príspevok.

Aj v názve príspevku, teda súboru nech je uvedená škola a trieda, ktorá strašiaka vytvára.

Termín a spôsob odosielania súťažných  príspevkov

– záznamy je potrebné odoslať len cez uvedený portál www.uschovna.cz (návod nájdete tu: https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/sutaze-cvc/)

do 19. 11. 2021 na mailovú adresu cvc@cvckosice.sk

Súťažné príspevky nebudú verejne prezentované  na webovej stránke Centra voľného času Košice ani na sociálnych sieťach. K dispozícii budú iba odbornej porote v čase hodnotenia, potom budú odstránené.

Tešíme sa na Vaše videá a dúfame, že aj takáto forma podujatia bude prínosom.

O výsledkoch budeme informovať formou mailu, nájdete ich aj na www.cvckosice.sk.

Informácie: 055/6411 411, 055/6411 419, cepek@cvckosice.sk, www.cvckosice.sk

Strašiak v poli