Centrum voľného času vyhlasuje 18. ročník výtvarnej súťaže KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ.

Koláž je vyhranená výtvarná technika. V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s inými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými materiálmi alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora.

Téma: Hmyz

Podmienky súťaže:

 • každá práca musí mať na zadnej strane základné označenie:               
 • meno a priezvisko autora, vek, kategóriu,  ročník  ZŠ, školu a názov práce
 • formát prác nesmie presahovať rozmer A2
 • jeden a ten istý autor sa može zapojiť do súťaže aj s viacerými prácami
 • kolektivne a priestorové práce nebudú akceptované     
 • súťažné práce sa nevracajú, aicky sa stávajú majetkom vyhlasovateľa
 • k výtvarným prácam musí byť priložená súpiska (viď príloha) v opačnom prípade práce nebudú zaradené do súťaže

Práce budú hodnotené v štyroch kategóriách:

 • I.   kategória:  MŠ
 • II.  kategória:  1. stupeň ZŠ
 • III. kategória:  2. stupeň ZŠ, paralelné ročníky OG
 • IV. kategória:  ZUŠ

Vernisáž by sa mala uskutočniť 31. 1. 2022 (v pondelok) o 14.30 hod. a to na základe aktuálnej epidemickej situácie v priestoroch EP Popradská 86 pred výtvarným ateliérom.

Práce môžete zasielať poštou alebo doručiť osobne na adresu: CVČ, EP Popradská 86, 040 11 Košice do 14. januára 2022.

Vybavuje: Miroslava Balušeskulová, 055/64 114 11, baluseskulova@cvckosice.sk, cvc@cvckosice.sk, www.cvckosice.sk

Propozície na stiahnutie nájdete aj tu:

Koláže rozprávajú – propozície