Centrum voľného času vyhlasuje XVI. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto pre deti MŠ, ZŠ, OG a ZUŠ. Téma súťaže je zameraná na mesto, jeho obyvateľov, tradície, históriu a súčasnosť. Môžete súťažiť v týchto kategóriách:

  • 1. kategória: MŠ  (predškolský vek)
  • 2. kategória: 1. stupeň ZŠ (6 – 10 rokov)
  • 3. kategória: 2. stupeň ZŠ, paralelné ročníky OG  (11 – 15 rokov)
  • 4. kategória: ZUŠ

Do  súťaže sa prijímajú práce vytvorené technikami: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky. Formát práce je ľubovoľný. Súťažné práce sa nevracajú, aicky sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. Z priestorových dôvodov nemôžu byť vystavené všetky prijaté práce. Výber prác na výstavu spadá do kompetencie koordinátora súťaže.

Práce musia mať na zadnej strane čitateľne uvedené:

  • meno a priezvisko autora
  • vek
  • názov práce
  • školu
  • kategóriu

Každá škola sa môže do súťaže zapojiť s ľubovoľným počtom prác. K výtvarným prácam  musí byť priložená súpiska (viď príloha), v opačnom prípade práce nebudú zaradené do súťaže. 

Práce môžete zasielať do 30. apríla 2021 poštou alebo doručiť osobne na adresu: CVČ, EP Popradská 86, 040 11 Košice.

Všetky dokumenty k našich súťažiam nájdete tu: https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/sutaze-cvc/

Propozície súťaže MOJE MESTO