Vzhľadom na zmenu legislatívy a školského semaforu MŠVVaŠ SR zo dňa 19.1.2022 vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke.

Záujmové útvary

budú prebiehať v CVČ od 24.01.2022

 • prezenčne individuálne,
 • prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)
 • dištančne skupinovo

Záujmové útvary na školách sa môžu uskutočniť

 • prezenčne individuálne,
 • prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)
 • bez obmedzenia len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci z jednej triedy
 • dištančne skupinovo

Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ s odporúčaným režimom OTP.

Deti od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ iba za podmienky režimu OTP. Poverené osoby riaditeľkou CVČ (vedúci ZÚ) sú povinní pred začatím činnosti skontrolovať režim OTP – prostredníctvom covid pasu, potvrdenia o prekonaní ochorenia covid nie starším ako 180 dní alebo potvrdením o vykonaní Ag samotestu nie staršieho ako 48 hodín. Potvrdenie o vykonaní Ag samotestu vyplní a potvrdí zákonný zástupca dieťaťa. V prípade príchodu na ZÚ bez potvrdenia bude kontaktovaný zákonný zástupca a dieťa bude izolované v miestnosti na to určenej. Potvrdenie o bezpríznakovosti člena CVČ sa od 24.1.2022 nevyžaduje.

Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom pre zákonného zástupcu dieťaťa platné od 24.1.2022 (docx)

V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej činnosti dieťaťa.

Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu na záujmovú činnosť 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.

Pred resp. po záujmovej činnosti bude priestor pre realizáciu (učebňa, herňa, šatňa) dezinfikovaný.

Športové a pohybové záujmové útvary môžu členovia absolvovať bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Prekrytie horných dýchacích ciest

Všetci zamestnanci a návštevníci CVČ sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Pri výskyte vírusu covid 19 v záujmovom útvare budú informovaní zákonní zástupcovia detí v danom ZÚ a ten bude uzatvorený po dobu 10 dní resp. bude prebiehať dištančnou formou.

Financie

Čiastočná úhrada nákladov na záujmovú činnosť bude hradená iba pri účasti dieťaťa na záujmovom útvare. Za daný mesiac je čiastočná úhrada nákladov na ZÚ nenávratná. Výška týchto poplatkov je určená usmernením k poplatkom v CVČ na školský rok 2021/2022.

Iná činnosť CVČ

 • Posilňovňa bude pre verejnosť otvorená v režime OP s obmedzeným počtom 5 účastníkov s jednorazovým poplatkom. Menný zoznam s kontaktmi je povinný.
 • Planetárium bude pre verejnosť sprístupnené v režime OP s obmedzeným počtom 20 účastníkov prípadne jedna trieda MŠ, ZŠ.
 • Súťaže organizované poverením OÚ Košice budú prebiehať podľa príslušných pokynov a opatrení.
 • Výchovná a vzdelávacia činnosť pre triedy a homogénne skupiny bude prebiehať.
 • Hromadné podujatia za riadia platnými vyhláškami ÚVZ SR.
 • Činnosť klubov ostáva pozastavená do odvolania.

Návštevníci CVČ

 1. Vstup návštevníkov CVČ je podmienený režimom OTP. Návštevník je povinný preukázať sa platným dokladom na recepcii resp. u vedúceho pracoviska CVČ.
 2. Po príchode do budovy je návštevník povinný mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a absolvovať dezinfekciu rúk.
 3. Návštevník CVČ je povinný pri vstupe do CVČ vypísať potvrdenie o bezpríznakovosti.

Tieto pokyny ku prevádzke a vnútornému režimu CVČ nadobúdajú účinnosť 24.01.2022 do vyhlásenia pokynov MŠVVaŠ SR.

Ďakujem za pochopenie, opatrnosť a flexibilitu všetkým zamestnancom a návštevníkom centra. Vedenie CVČ Košice

POKYNY KU PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ od 24.1.2022