Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlasuje CVČ 35. ročník celomestského kola súťaže výtvarných a literárnych prác  pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG a CVČ Košice

     PRÍRODA  OČAMI  DETÍ – STARÁME  SA  O  ZEM

Poslanie súťaže: motivovať deti a mládež k zamysleniu sa nad otázkami ochrany prírody, ekologickými problémami, osudom planéty a ďalším životom na Zemi.

Súťaž je určená pre jednotlivcov, jednotlivé kategórie nájdete v prílohe tu:

K PRÁCAM JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ SÚPISKU (viď príloha) v opačnom prípade práce nebudú zaradené do súťaže. Tlačivo súpisky žiadame dôsledne vypísať – musí v nej byť presne uvedené meno aj priezvisko žiaka, inak v prípade umiestnenia nebude možné vystaviť diplom.

Súťaž je postupová (triedne, školské, celomestské kolo). Do celomestského kola môže škola zaslať ľubovoľný počet prác. Kolektívne práce sa do súťaže neprijímajú!  Doručené práce sa žiakom nevracajú, automaticky sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v 19. júna 2023 o 14.30 hod. v priestoroch EP Popradská 86.

Súťažné práce zasielajte do 2. júna 2023 na našu adresu: Centrum voľného času, EP Popradská 86, 040 11  Košice

Práce nezasielajte mailom!

Vybavuje: Miroslava Balušeskulová                                                                

Príroda očami detí