INFORMÁCIE O FORME A PRIEBEHU OKRESNÉHO KOLA SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v šk.roku 2020/2021

Národné osvetové centrum v Bratislave (ďalej len NOC), vyhlasovateľ súťaže Hviezdoslavov Kubín, z dôvodu pretrvávajúcej epidemickej situácie a obmedzeniam vyplývajúcim z uvedeného stavu, umožnilo realizáciu
tohtoročného okresného kola alternatívnymi formami. Z tohto dôvodu sa súťaž uskutoční formou záznamu, teda bez fyzickej prítomnosti žiakov a pedagógov. Prednes žiaka zaznamená pedagóg, rodič či iná dospelá osoba na mobilný telefón, videokameru, fotoaparát a zhotoví videozáznam, ktorý

do 26. 5. 2021 odošle organizátorovi okresného kola cez portál/úložisko www.uschovna.cz.

KRITÉRIÁ NA ODOSIELANIE VIDEOZÁZNAMOV

 • záznamy je potrebné odoslať len cez uvedený portál www.uschovna.cz (návod na zaslanie v prílohe)
 • adresát – cvckosice.olympiady@gmail.com
 • predmet a názov odosielaného súboru musia byť označené rovnako v presnom tvare (bez diakritických znamienok):
  HKpodčiarkovníkMENOpodčiarkovníkPRIEZVISKOpodčiarkovníkKEOKRESŠKOLYpodčiarkovníkkategória_poézia/próza
  napríklad: HK_Jan_Novak_KEIII_2_proza
 • do správy v rámci odosielania cez portál www.uschovna.cz, prosím, uveďte ešte meno žiaka, okres školy, kategóriu
  (nemusí už byť v požadovanom tvare)
 • odosielanie cez iné portály, resp. doručenie záznamov inými formami nie je povolené
 • odosielajte záznamy len tých žiakov, ktorí sú do súťaže prihlásení cez prihlasovací systém NOC
 • nezaslanie záznamu prednesu žiaka v stanovenom termíne (do 26. 5. 2021), a to aj napriek tomu, že je žiak do
  súťaže riadne prihlásený, bude organizátor považovať za nedodržanie pokynov a za nezáujem o účasť v súťaži
  uvedenou formou
 • iné formy súťaže (prezenčná, online forma) sa neplánujú

TECHNICKÉ KRITÉRIÁ NA ZHOTOVENIE VIDEOZÁZNAMOV

 • záznam odporúčame zhotoviť mobilným telefónom s operačným systémom Android, môžete však aj
  fotoaparátom či videokamerou
 • záznam odosielajte len vo formáte MP4
 • jeden žiak = jeden súbor, nie je možné zaslať všetkých postupujúcich žiakov v jednom súbore
 • žiak sa nemôže nahrávať sám, musí byť nasnímaný dospelou osobou (najlepšie pedagógom, no môže byť aj
  rodičom či inou dospelou osobou)
 • za odoslanie záznamu, jeho požadovanú úroveň, dodržanie technických parametrov však zodpovedá pedagóg
 • pred odoslaním je potrebné záznam skontrolovať, či spĺňa kritériá, je kvalitný a zreteľný
 • je potrebné zhotoviť záznam prednesu celej textovej ukážky, a to vcelku bez prerušenia, to znamená, že záznam
  musí byť celistvý, kompaktný, nie zložený z postrihaných častí
 • záznam zhotovujte len v interiéri tak, aby recitátor nebol rušený žiadnymi vonkajšími vplyvmi
 • odporúčame záznam zhotovovať tak, aby vynikla postava žiaka, teda nie z veľkej diaľky, aby bola recitácia
  zrozumiteľná
 • najlepšie snímať postavu od pol pása hore, ale ak má žiak v recitácii zakomponované telové neverbálne gesto, ktoré
  je súčasťou jeho prednesu, má ho významovo podporiť, zvýrazniť, odporúčame snímať celú postavu žiaka
 • nenahrávať oproti svetlu, lebo tvár žiaka nebude dostatočne viditeľná
 • pozadie, pred ktorým bude žiak v rámci svojho výkonu stáť, by nemalo byť rušivé, odporúčame jednofarebné

Bližšie informácie k postupu do súťaže nájdete tu:

Hviezdoslavov Kubín